white rats

white rats

white rats thriving on the raw sarcotesta of Macrozamia fraseri